Om Smart Planet Business

Vi guidar till hållbara affärer för en hållbar utveckling.

Våra insatser ska alltid leda till långsiktig affärsnytta. Det innebär för oss på Smart Planet Business att vi alltid arbetar med långsiktighet och kvalitet för dig som kund.

Vi är ett inarbetat företag i Mälardalen och startade 1998 under namnet Granzell & Belin. Uppdragen har under åren haft en ganska AG och LB till hemsidan - kopiastor spridning över branscher och organisationer och företagsstorlekar. Kärnan i vår verksamhet har alltid varit, och är, utveckling av kundernas affärer och erbjudanden. Tidigare jobbade vi mycket med ledarskap och organisationsutveckling, och vi har många gånger fungerat som problemlösare för olika situationer. Idag är vi helt inriktade mot hållbarhet kopplat till affärer och kunderbjudande, dvs hållbara affärer.

På Smart Planet Business arbetar Ann-Sofie Granzell och Lars Belin.

Vårt engagemang

Vi har ett stort intresse för samhälls- och näringslivsfrågor. På vår fritid bidrar vi både med engagemang och kompetens i utvecklingen av det lokala och regionala näringslivet, som för att driva de globala hållbarhetsfrågorna framåt. Vi är medlemmar i flera näringslivsorganisationer och bidrar därmed till ett lobbyarbete för ett företagande på lika och rättvisa villkor. Vi har ett stort engagemang för att få flera unga att utveckla sitt entreprenörskap och fungerar som bollplank och mentor för unga och driftiga personer.

 

Medlemskap och nätverk

Foret_vas

 

CirEko-Medlem_Horisontell

handelskammaren

• Svenska FN-förbundet

Övriga engagemang är

  • Ung Företagsamhet

 

Vår miljöpolicy

Vårt miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling.

Vi tar dagligen ett aktivt miljöansvar, både i beslut och praktiskt arbete, och agerar och upplevs därmed som ett företag med hög miljömedvetenhet och kompetens.

Vårt miljöarbete: 

  • Hållbar utveckling intresserar oss och vi håller oss kontinuerligt informerade om utvecklingen inom miljöområdet samt ser till att vi uppfyller gällande miljölagstiftning och föreskrifter som vår verksamhet berörs av
  • Vi bidrar till en effektiv resursanvändning genom att vi aktivt arbetar för att hushålla med energi, vatten och material och ständigt arbetar med att förebygga och minska vår verksamhets miljöbelastning och förorening
  • Vi bidrar till den cirkulära ekonomin genom att vi lagar, återanvänder samt källsorterar
  • Vid inköp prioriterar vi miljö- och rättvisemärkta samt energieffektiva varor som går att återanvända och återvinna
  • Vi väljer att köpa av miljömedvetna leverantörer och prioriterar de som använder sig av förnybar energi
  • Vid resor väljer vi i första hand miljövänliga alternativ som cykel och kollektivtrafik och vid bilresor tillämpar vi ekodriving
  • I våra relationer med kunder och samarbetspartners bidrar vi till en ökad miljömedvetenhet
Ann-Sofie Granzell, vd